Nhiều lô thủ thường chọn cách tìm lô trượt qua 8, 10 con